Zaznacz stronę

PIOTR WOJTASIK

English version

He began his musical career while still studying at the Academy of Music in Katowice in 1983-1978. He made his first recordings with the band New Presentation, with which he made his debut at the Jazz Jamboree festival in 1988. At the end of the 1980s, he collaborated with Young Power. It was also the time of preparations for the first author’s album, which Piotr Wojtasik recorded in 1990 with the participation of the leaders of Polish jazz: Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Wojciech Niedziela, Andrzej Cudzich and Eryk Kulm. The next recording sessions of Wojtasik as a leader are arranged in a series of continuous successes and are created with the participation of both native artists and world jazz stars. Among the artists with whom he has played concerts and on albums so far are famous Polish jazzmen, including Tomasz Szukalski, with whom he played in 1997-2001 in a jointly conducted quintet („Escape”), Michał Miśkiewicz, Krzysztof Popek, Jacek Niedziela, Maciej Sikała, Adam Kowalewski, Henryk Miśkiewicz, Andrzej Jagodziński. Stars from the USA regularly collaborate with Wojtasik, including such outstanding personalities as the saxophonist Dave Liebmann, the legendary double bass player Buster Williams, the pillar of the bands of the legendary Thelonious Monk, drummer Ben Riley (together they recorded the album „Quest”), Reggie Workmann, Vincent Herring and Gary Bartz, with whom he recorded in New York in 2006 the album „We Want to Give Thanks” and the rhythm section known for many years of cooperation with Archie Shepp: Wayne Dockery (double bass) and Wes McCraven (drums). However, the long-term musical friendship between Wojtasik and another legend of the American jazz scene, Billy Harper, is especially worth emphasizing. The artists met in the second half of the 90s, when Wojtasik was preparing to record the album „Quest”. Since then, it has resulted in many joint tours, as well as recordings, in groups under the name of Wojtasik and in Billy Harper’s bands. After 30 years of his career, Piotr Wojtasik has become one of the most respected trumpet players and leaders of the middle generation. He has won many times in the Jazz Top polls organized by the „Jazz Forum” magazine. His albums are regularly nominated for the Fryderyk Award. He has also won several awards in the Best Jazz Album of the Year and Best Jazz Musician categories. He visited the stages of the biggest jazz festivals, including the Montreal Jazz Festival, and played in famous clubs such as Porgy & Bess in Vienna and the Parisian Sun Set. Doesn’t record very often. So far, he has released twelve albums under his own name, but each time his new recording appears on the market, it always becomes an important and appreciated record. This was the case with the aforementioned albums, it was like that when he recorded „Circle”, an album made with an extended line-up of wind instruments and in the company of Steve Lacy’s legendary section: Jean-Jacques Avenel – (double bass) and John Betsch (drums) or „Blackout” recorded with the participation of the excellent singer Judy Bady. A galaxy of jazz musicians took part in the recording of Wojtasik’s albums. On „Old Land” he was accompanied by Grzegorz Nagórski (trombone), John Betsch and Billy Hart (double drums), Sylwester Ostrowski (saxophone), Kirk Lightsey (percussion), Essiet Essiet (double bass) and vocalists Angelika Anozie, Anna Maria Mbayo and Marta Florek. „Amazing Twelve” was recorded by a quartet featuring the outstanding Hungarian tenor saxophonist Viktor Toth, double bassist Michał Barański and drummer John Betsch. Wojtasik’s next album was a musical tribute to the symbol of the Polish jazz scene – the Warsaw club Akwarium. The trumpeter invited artists such as Sebastian Sołdrzyński, Marcin Kaletka, Leszek Możdżer, Marek Kądziela, Dominik Wania, Dariusz Oleszkiewicz, Eric Allen and Jakub Miarczyński to collaborate on „Tribute to Akwarium”. Released in 2018, the album „To Whom it May Concern” is a kind of crowning achievement of Piotr Wojtasik’s 30-year career. This is the twelfth album recorded under his management. The material was shot in 2016 at Les Studios de Meudon in France. It consisted of eight original compositions by Wojtasik, performed by an international ensemble: Viktor Tóth (Hungary), Sylwester Ostrowski, Bobby Few (USA, France), Joris Teepe (Netherlands) and John Betsch (USA, France). Education is an equally important chapter in Piotr Wojtasik’s musical activity. He obtained the academic title of professor, lectures at the Institute of Jazz and Popular Music of the Academy of Music in Katowice. During several years of teaching at music academies in Katowice and Wrocław and conducting music workshops and individual lessons, he has become one of the most valued teachers, whose contribution to increasing the substantive level of education in recent decades cannot be overestimated.

 

 

Karierę muzyczną rozpoczął jeszcze podczas studiów w Akademii Muzycznej w Katowicach w latach 1983-1978. Pierwsze nagrania dokonał z zespołem New Presentation, z którym zadebiutował na festiwalu Jazz Jamboree w 1988 roku.
Pod koniec lat 80. współpracował z Young Power. Był to także czas przygotowań do pierwszego autorskiego albumu, który Piotr Wojtasik nagrał w 1990 roku z udziałem liderów polskiego jazzu: Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego, Wojciecha Niedzieli, Andrzeja Cudzicha i Eryka Kulma. Kolejne sesje nagraniowe Wojtasika jako lidera układają się w ciąg nieustannych sukcesów i powstają przy udziale zarówno rodzimych artystów, jak i światowych gwiazd jazzu.
Wśród artystów, z którymi do tej pory koncertował i na płytach są znani polscy jazzmani, m.in. Tomasz Szukalski, z którym grał w latach 1997-2001 we wspólnie dyrygowanym kwintecie („Escape”), Michał Miśkiewicz, Krzysztof Popek, Jacek Niedziela , Maciej Sikała, Adam Kowalewski, Henryk Miśkiewicz, Andrzej Jagodziński.
Z Wojtasikiem regularnie współpracują gwiazdy z USA, w tym tak wybitne osobistości jak saksofonista Dave Liebmann, legendarny kontrabasista Buster Williams, filar zespołów legendarnego Theloniousa Monka, perkusista Ben Riley (razem nagrali płytę „Quest” ), Reggie Workmann, Vincent Herring i Gary Bartz, z którymi nagrał w Nowym Jorku w 2006 roku album „We Want to Give Thanks” oraz sekcję rytmiczną znaną z wieloletniej współpracy z Archie Shepp: Wayne Dockery (kontrabas) oraz Wes McCraven (perkusja). Na szczególne podkreślenie zasługuje jednak wieloletnia muzyczna przyjaźń Wojtasika z inną legendą amerykańskiej sceny jazzowej, Billym Harperem. Artyści spotkali się w drugiej połowie lat 90., kiedy Wojtasik przygotowywał się do nagrania płyty „Quest”. Od tego czasu zaowocowało to wieloma wspólnymi trasami koncertowymi, a także nagraniami w zespołach pod nazwą Wojtasik oraz w zespołach Billy’ego Harpera.
Po 30 latach kariery Piotr Wojtasik stał się jednym z najbardziej cenionych trębaczy i liderów średniego pokolenia. Wielokrotnie zwyciężał w plebiscycie Jazz Top organizowanym przez magazyn „Jazz Forum”. Jego płyty są regularnie nominowane do nagrody Fryderyk. Zdobył także kilka nagród w kategoriach Najlepszy Album Jazzowy Roku i Najlepszy Muzyk Jazzowy. Odwiedzał sceny największych festiwali jazzowych, m.in. Montreal Jazz Festival, grał w znanych klubach, takich jak Porgy & Bess w Wiedniu czy paryski Sun Set.
Nie nagrywa zbyt często. Do tej pory wydał pod własnym nazwiskiem dwanaście płyt, ale za każdym razem, gdy na rynku pojawia się jego nowe nagranie, zawsze staje się ono płytą ważną i docenianą. Tak było ze wspomnianymi płytami, tak było, kiedy nagrał „Circle”, płytę z rozbudowanym składem instrumentów dętych i w towarzystwie legendarnej sekcji Steve’a Lacy’ego: Jean-Jacques Avenel – (kontrabas). ) i Johna Betscha (perkusja) czy „Blackout” nagrane z udziałem znakomitej wokalistki Judy Bady.
W nagraniu płyt Wojtasika wzięła udział plejada muzyków jazzowych. Na „Starej Ziemi” towarzyszyli mu Grzegorz Nagórski (puzon), John Betsch i Billy Hart (podwójna perkusja), Sylwester Ostrowski (saksofon), Kirk Lightsey (perkusja), Essiet Essiet (kontrabas) oraz wokalistki Angelika Anozie, Anna Maria Mbayo i Marty Florek. „Amazing Twelve” nagrał kwartet z wybitnym węgierskim saksofonistą tenorowym Viktorem Tothem, kontrabasistą Michałem Barańskim i perkusistą Johnem Betschem. Kolejna płyta Wojtasika była muzycznym hołdem złożonym symbolowi polskiej sceny jazzowej – warszawskiemu klubowi Akwarium. Do współpracy przy „Tribute to Akwarium” trębacz zaprosił takich artystów jak: Sebastian Sołdrzyński, Marcin Kaletka, Leszek Możdżer, Marek Kądziela, Dominik Wania, Dariusz Oleszkiewicz, Eric Allen i Jakub Miarczyński.
Wydany w 2018 roku album „To Whom it May Concern” jest swego rodzaju ukoronowaniem 30-letniej kariery Piotra Wojtasika. To dwunasty album nagrany pod jego kierownictwem. Materiał został nakręcony w 2016 roku w Les Studios de Meudon we Francji. Składał się z ośmiu autorskich kompozycji Wojtasika, wykonywanych przez międzynarodowy zespół: Viktor Tóth (Węgry), Sylwester Ostrowski, Bobby Few (USA, Francja), Joris Teepe (Holandia) i John Betsch (USA, Francja).
Równie ważnym rozdziałem w muzycznej działalności Piotra Wojtasika jest edukacja. Uzyskał tytuł naukowy profesora, wykłada w Instytucie Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. W ciągu kilku lat nauczania na akademiach muzycznych w Katowicach i Wrocławiu oraz prowadzenia warsztatów muzycznych i lekcji indywidualnych stał się jednym z najbardziej cenionych pedagogów, którego wkład w podniesienie poziomu merytorycznego kształcenia w ostatnich dziesięcioleciach jest nie do przecenienia.Dziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest