Zaznacz stronę
PROJECT DESCRIPTION - ENGLISH

The Drabina Rozwoju Foundation together with Norwegian partners: VIBE AGENCY and Simon Olderskog Albertsen are implementing a project entitled

„The art of flying – promoting cultural diversity, developing the audience and their potential, and exchanging knowledge and creativity between artists from Norway and Poland”

The project is co-financed by the EEA(EOG) funds.

The aim of the project is to develop cultural cooperation between artists and improve access to art for participants of cultural life through the exchange of knowledge and good practices between artists from Norway and Poland. The effect will be the implementation of entrepreneurship and audience development strategies by strengthening the cultural competences of recipients. The project provides innovative forms of activities enabling access to a wide audience through the use of new technologies, including on-line and live streaming.

The project will contribute to the development of entrepreneurship of the Multimedial Natura Center by building a network of cooperation between the cultural sector of a non-governmental organization and the music industry (Poland-Norway impresariat), as well as the creative and visual industry (mural ART) or the new 360 VR technology industry.

Fundacja Drabina Rozwoju wraz z norweskimi partnerami: VIBE AGENCY oraz Simon Olderskog Albertsen realizują projekt pt.

„Sztuka latania – promowanie różnorodności kulturowej, rozwijanie publiczności
i ich potencjału oraz wymiana wiedzy i kreatywności między artystami z Norwegii i Polski”

Projekt dofinansowany z funduszy EOG.

Celem projektu jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy artystami i poprawa dostępu do sztuki dla uczestników życia kulturalnego poprzez wymianę wiedzy, dobrych praktyk między artystami z Norwegii i Polski. Efektem będzie wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorczości i publiczności poprzez wzmocnienie kompetencji kulturowych odbiorców.  Projekt zapewnia innowacyjne formy działań umożliwiające dostęp do szerokiego grona odbiorców poprzez zastosowanie nowych technologii, w tym on-line oraz live streaming.

Projekt wpłynie na rozwój przedsiębiorczości Multimedialnego Centrum Natura poprzez budowanie sieci współpracy między sektorem kultury organizacji pozarządowej a sektorem branży muzycznej (impresariat Polska – Norwegia) oraz branży kreatywnej i wizualnej (mural ART) czy branży nowych technologii 360 VR.Dziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest

Udostępnij