Zaznacz stronę

JAN PTASZYN WRÓBLEWSKI Sextet

English version

Jan Ptaszyn Wróblewski’s sextet was created 25 years ago. The team has specialized in the preparation of special programs. Until now, it was CICHA WODA AND OTHER JAZZY with the singer Lora Szafran, which included jazz versions of the most famous Polish songs from the past. TRZASKOWSKI! – the only program devoted to the work of Andrzej Trzaskowski prepared in Poland so far. HALKA – Jazz Interpretations, which is a jazz suite based on the opera by Stanisław Moniuszko, and CAPELLA VARSOVIENSIS – jazz versions of Henryk Wars songs, which ended up on a specially released album. The project „Komeda. My sweet European homeland ”was prepared for many years until it premiered in 2013. Krzysztof Balkiewicz, vice-president of the Association for the Protection of the Heritage of Krzysztof Komeda, participated in this event. The concert material was prepared for the band and reciter. This kind of combination of jazz and poetry already took place in Poland in 1957, when Andrzej Trzaskowski prepared a musical setting, accompanied by poems by Konstanty Ildefons Gałczyński recited by Wojciech Siemion, and in 1960, when Krzysztof Komeda played jazz to the rhythm of Jerzy Sit’s poetry presented by the tireless Siemion and Halina Mikołajska. Seven Years Later, Komeda released in Germany one of his most famous albums „Meine susse europaische heimat” with poetry prepared and translated by Karl Dedecius. This album was considered the best in its style on the continent. And it was the material contained therein that became the subject that Ptaszyn decided to transform into his style for the sextet, thus giving a kind of salute to Komeda. This time the reciter was Andrzej Seweryn. The climax was the release a year ago of the album entitled „My sweet European homeland”, which made a career not only from a musical point of view – appeared on the market during the period of increased political activity, one of the slogans of which was European unification. Apart from the non-stage context, the album was named one of the best in 2018 in the Jazz Press magazine’s poll, and the sextet, in various configurations, began to appear with its presentation on domestic stages more and more often. Unfortunately, for organizational reasons and for the health of the leader, there are no poetry presentations. But with a much greater musical accent.
Sekstet Jana Ptaszyna Wróblewskiego powstał 25 lat temu.
Zespół wyspecjalizował się w przygotowywaniu specjalnych programów.
Do tej pory były to CICHA WODA I INNE JAZZY z wokalistką Lorą Szafran, który obejmował jazzowe wersje najbardziej znanych piosenek polskich z dawnych lat. TRZASKOWSKI! – jedyny dotąd przygotowany w Polsce program poświęcony twórczości Andrzeja Trzaskowskiego. HALKA – Jazz Interpretations, który jest suitą jazzową opartą na motywach opery Stanisława Moniuszki, oraz CAPELLA VARSOVIENSIS – jazzowe wersje piosenek Henryka Warsa, które znalazły swój finał na specjalnie wydanej płycie.
Projekt „Komeda. Moja słodka europejska ojczyzna” przygotowywany był przez wiele lat, aż doczekał się premiery w 2013 roku. Swój udział miał tu Krzysztof Balkiewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Opieki Nad Spuścizną Krzysztofa Komedy. Materiał koncertowy przygotowany został na zespół i recytatora. Tego rodzaju łączenie jazzu i poezji miało już miejsce w Polsce w 1957 roku, kiedy to Andrzej Trzaskowski przygotował muzyczną oprawę, której towarzyszyły wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego recytowane przez Wojciecha Siemiona, oraz w 1960 roku, gdy Krzysztof Komeda grał jazz w rytm poezji Jerzego Sity prezentowanych przez znów niezmordowanego Siemiona i Halinę Mikołajską. Siedem Lat potem Komeda wydał w Niemczech jedną ze swych najsłynniejszych płyt „Meine susse europaische heimat” z poezją przygotowaną i przetłumaczoną przez Karla Dedeciusa. Płytę tę uznano za najlepszą w swoim stylu na kontynencie. I właśnie zawarty na niej materiał stał się tematem, który Ptaszyn postanowił przerobić na swój styl dla sekstetu, oddając tym samym swoisty salut Komedzie. Tym razem w roli recytatora wystąpił Andrzej Seweryn. Punktem kulminacyjnym stało się wydanie rok temu albumu płytowego pt. „Moja słodka europejska ojczyzna”, który zrobił karierę nie tylko z muzycznego punktu widzenia – pojawił się na rynku w okresie wzmożonej działalności politycznej, której jednym z haseł było zjednoczenie europejskie. Pomijając kontekst pozasceniczny, album zyskał miano jednego z najlepszych w 2018 roku w ankiecie magazynu „Jazz Press”, zaś sekstet, w różnych konfiguracjach, zaczął coraz częściej pojawiać się z jego prezentacją na krajowych scenach. Niestety, ze powodów organizacyjnych oraz ze względu na zdrowie lidera już bez prezentacji poetyckich. Za to ze zdecydowanie większą akcentacją muzyczną.
Skład zespołu:
Jan Ptaszyn Wróblewski – saksofon
tenorowy
Henryk Miśkiewicz – saksofon altowy
Robert Majewski – trąbka, flugelhorn
Wojciech Niedziela – fortepian
Andrzej Święs – kontrabas
Marcin Jahr – perkusja


Dziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest